e-Podatki

Switch to desktop

Portal Podatkowy w pytaniach i odpowiedziach

Ministerstwo Finansów realizuje 3 projekty: e-Deklaracje 2, e-Podatki i e-Rejestracja. Wszystkie stanowią element kompleksowego przedsięwzięcia o nazwie „Program e-Podatki"., którego celem jest zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych.

 

Jedną z głównych korzyści i usługi dla obywateli i przedsiębiorców jest utworzenie i udostępnienie Portalu Podatkowego. Portal ten umożliwi podatnikom dostęp do indywidualnych danych podatkowych (podatkowego konta użytkownika), obejmujących wszystkie dane podatkowe, finansowe, operacyjne i marketingowe.

 

Jakie korzyści przyniesie podatnikom Portal Podatkowy?


Portal Podatkowy będzie umożliwiał dostęp zarówno do materiałów edukacyjnych i informacyjnych w części ogólnodostępnej, co nie będzie wymagało zalogowania się, jak i dostęp do swoich indywidualnych danych w systemie podatkowym GenTax, które będzie można przeglądać dopiero po zalogowaniu się na swoje konto.

 

Wśród danych dostępnych bez logowania podatnicy znajdą przede wszystkim informacje podatkowe, a w nich kursy online i prezentacje o podstawowych zasadach systemu podatkowego, zmiany w przepisach i ich wykładnia, prawa i obowiązki podatników, informacje o ulgach i zwolnieniach. W tej części Portalu umieszczone będą też wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i te tradycyjne do wydruku, wraz z instrukcjami ich wypełniania. Tu podatnik będzie mógł znaleźć dane kontaktowe jednostek administracji podatkowej, organizacji pożytku publicznego oraz interpretacji prawa podatkowego. Ta część Portalu umożliwi składanie i wysyłanie deklaracji oraz wniosków z należną opłatą.

 

W części dostępnej po zalogowaniu, podatnik znajdzie m.in. informacje dotyczące swoich rozliczeń i płatności, zgłoszonych kas fiskalnych, czy też danych o udzielonej pomocy publicznej. Podatnik będzie miał podgląd swoich danych ewidencyjnych, adresowych, rachunków bankowych, obowiązków podatkowych. Część Portalu dostępna po zalogowaniu umożliwi podatnikowi dokonanie zapłaty zobowiązania oraz wniesienie opłaty poprzez przekierowanie do systemu płatności online.

 

Portal umożliwi mu również odbiór korespondencji z administracji podatkowej np. decyzji, wezwań, postanowień o wszczęciu postępowania, upomnień, tytułów wykonawczych, zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. W tym miejscu będzie mógł odebrać wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, wysłać korespondencję do swojego urzędu skarbowego oraz sprawdzić stan sprawy. Będzie to również miejsce, gdzie będzie mógł składać wnioski i automatycznie generować zaświadczenia i wypisy.

 

Czy wstępnie wypełniane zeznania podatkowe będą dostępne dla wszystkich podatników?

 

W bloku zindywidualizowanym Portalu udostępnione zostanie także podatnikowi wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR). Propozycję taką otrzymają podatnicy, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Aby przygotować taką wstępnie wypełnioną wersję ,administracja podatkowa będzie musiała posiadać informacje od płatników. Pracodawcy zatrudniający powyżej 5 osób będą mieli obowiązek elektronicznego przekazania informacji o pobranych zaliczkach PIT-11 (PIT-INF), w terminie do 28 lutego. Natomiast pozostali pracodawcy nadal będą mieli możliwość przekazywania informacji w formie papierowej, jednak termin na ich przekazanie fiskusowi ulegnie skróceniu do 31 stycznia. Płatnicy, podatnicy będą również zobowiązani do przesyłania drogą elektroniczną innych formularzy np. PIT-8C, PIT-R, formularzy CIT.

 

Podatnik, który otrzyma wstępnie wypełnione zeznanie będzie mógł je zaakceptować lub uzupełnić o informacje dotyczące chęci skorzystania z ulg podatkowych, darowizn, czy też przekazania 1 % na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Rozwiązanie to dotyczyć będzie tylko formularza PIT-37 i ma zostać wdrożone z dniem 1 stycznia 2015 roku, a dla podatników dostępne na przełomie marca/kwietnia 2015 roku.

 

Jak utworzyć konto na Portalu Podatkowym?

 

Podatnik będzie mógł utworzyć swój profil użytkownika na Portalu Podatkowym korzystając z profilu zaufanego e-PUAP lub wykorzystując bezpieczny podpis kwalifikowany. Uwierzytelnienie, na portalu podatkowym następować będzie poprzez podanie loginu i hasła. Profil do konta założyć może jedynie osoba fizyczna. Do założenia profilu niezbędne będą następujące dane:

 

• Pierwsze imię

• Nazwisko

• Identyfikator podatkowy

• Adres e-mail

 

W jaki sposób podatnik będzie się logował na swoje indywidualne konto w portalu podatkowym?

 

Po utworzeniu profilu użytkownika w Portalu Podatkowym podatnik będzie mógł się zalogować wykorzystując nazwę użytkownika i hasło.

 

Jakie informacje znajdą się na koncie podatnika?

 

W bloku profilowanym podatnik znajdzie m.in. informacje dotyczące swoich rozliczeń i płatności, czy też danych o udzielonej pomocy publicznej. Podatnik będzie miał podgląd swoich danych ewidencyjnych, adresowych, rachunków bankowych, obowiązków podatkowych, złożonych dokumentów.

 

Czy do danych znajdujących się na koncie podatnika będą miały wgląd inne osoby?

 

Podatnik będzie mógł upoważnić osoby fizyczne do wglądu w jego dane podatkowe w Portalu Podatkowym. Nadanie upoważnienia do wglądu w konto podatnika dla osoby trzeciej oraz zarządzanie tymi upoważnieniami będzie możliwe z poziomu po zalogowaniu w Portalu Podatkowym.

 

Czy podatnik będzie mógł otrzymywać korespondencję za pośrednictwem Portalu Podatkowego?

 

Portal Podatkowy daje możliwość prowadzenia korespondencji z Administracją Podatkową drogą elektroniczną.

 

Urząd skarbowy będzie mógł zwrócić się do podatnika o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich załatwianych sprawach podatkowych np. decyzji, wezwań, postanowień o wszczęciu postępowania, upomnień, tytułów wykonawczych, zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Wystąpienie urzędu o wyrażenie zgody będzie mogło nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zostać przesłane stronie na jej adres elektroniczny lub na Portal Podatkowy. Portal Podatkowy umożliwi również wnoszenie podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń, ponagleń, wniosków) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

* Podstawą prawną utworzenia Portalu Podatkowego jest ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza stosowne regulacje do Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tymi zmianami Portal Podatkowy to system teleinformatyczny administracji podatkowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Ponadto przygotowywane zostały projekty rozporządzeń:

 

• w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego;

• w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego;

• w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i warunków korzystania z Portalu Podatkowego (obecnie w uzgodnieniach wewnątrzresortowych) przewiduje, że, rozporządzenie wejdzie w życie 18 sierpnia br.