e-Podatki

Switch to desktop

Opis projektu

loga 2018


Rozwój katalogu usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie cyfryzacji obsługi podatników oraz wsparcia kontroli podatkowej


Akronim projektu: CVP (Czynności kontroli elektronicznej, VAT – Plik)

 • - Wnioskodawca: Minister Finansów
 • - Beneficjent: Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
 • - Partnerzy: brak
 • - Źródło finansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „e-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
 • - Całkowity koszt projektu : 17 274 633,83 zł brutto (w tym BP: 2.930.060,59 zł brutto, UE: 14 344 573,24 zł. brutto)
 • - Całkowite wydatki kwalifikowalne: 16 951 752,83 zł
 • - Okres realizacji Projektu: od kwietnia 2016 r. do marca 2019 r.

Projekt CVP stanowi kontynuację projektów realizowanych w ramach Programu e-Podatki (e-Rejestracja, e-Deklaracje2, e-Podatki) oraz pierwotnego projektu CVP pt. „Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego”, na który MF uzyskało dofinansowanie 21 kwietnia 2016 roku (porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0009/15-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „e-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”).

Projekt CVP obejmuje transformację modelu biznesowego administracji skarbowej w ramach  Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zakłada rozwój i uruchomienie katalogu usług cyfrowych  KAS w Resorcie Finansów w zakresie:

 • - wsparcia klienta KAS - Zintegrowana Obsługa Klientów (e-ZOK),
 • - obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (e-JPK) w celu usprawniania działań kontrolnych.

 

Projekt zakłada:

C1 - rozwój katalogu usług cyfrowych KAS:

 • - Rozwój usług opartych o Rejestr Zastawów Skarbowych i Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych.
 • - Wdrożenie usług ułatwiających podatnikom wywiązanie się z obowiązków podatkowych, w tym wdrożenie wniosku PIT-WZ, oświadczenia PIT-OP oraz PFR (wstępnie wypełnione deklaracje).

C2 - podniesienie poziomu wsparcia informatycznego w procesach kontroli podatkowej i celno-skarbowej z wykorzystaniem JPK oraz innych informacji gromadzonych w KAS.

C3 - cyfryzację sprawozdań finansowych.

Korzyści uzyskane w wyniku realizacji Projektu określone są poprzez poniższe rezultaty:
W wyniku realizacji Projektu spodziewane jest osiągnięcie następujących korzyści:

 • - Uszczelnienie systemu podatkowego, w tym zmniejszenie luki VAT;
 • - Efektywniejsza kontrola przedsiębiorców i zmniejszenie kosztów tej kontroli;
 • - Zmniejszenie uciążliwości kontroli dla przedsiębiorcy;
 • - Skrócenie czasu jaki przedsiębiorca i jego służby księgowe przeznaczają na wypełnianie obowiązków podatkowych.
 • - Zmniejszenie pracochłonności prowadzonych kontroli skarbowych,
 • - Zmniejszenie pracochłonności przetwarzania deklaracji podatkowych
 • - Zmniejszenie pracochłonności zadań, które zostaną wsparte przez usługę Zintegrowanej Obsługi Klienta (ZOK).
 • - Zmniejszenie pracochłonności i kosztów przetwarzania informacji/danych.
 • - Uproszczenie formularzy.
 • - Ograniczenie liczby składanych przez podatników deklaracji potwierdzających dane zawarte w innych rejestrach oraz wezwań podatników do jednostek KAS celem złożenia wyjaśnień.