e-Podatki

Switch to desktop

Opis projektu

Celem głównym (strategicznym) Projektu e-Deklaracje 2 jest usprawnienie (zoptymalizowanie) procesów wymiany informacji między administracją podatkową a jej interesariuszami.

Cel strategiczny Projektu zostanie osiągnięty przez:

1. Wdrożenie systemu zarządzania relacjami z interesariuszami.

2. Zwiększenie efektywności przetwarzania gromadzonych informacji.

Główne produkty Projektu:

• system analityczno-sprawozdawczy (w skład systemu wchodzi hurtownia danych podatkowych oraz system analityki biznesowej),

• system CRM (system informatyczny służących realizacji e-usług),

• SIP (system informacji podatkowej),

• portal podatkowy (złożony portal o funkcjonalności umożliwiającej interesariuszowi kontakt on-line z urzędem),

• system metadanych podatkowych,

• repozytorium wzorców dokumentów (RWD),

• ROS - system usług automatycznych administracji podatkowej,

• wymiana Informacji z otoczeniem krajowym oraz w ramach UE,

• koncepcja zmian prawnych w zakresie deklarowania podatku, zapłaty podatku, składania podań, udzielania informacji, udostępniania danych i informacji podatkowych i in.

Korzyści uzyskane w wyniku realizacji Projektu określone są poprzez poniższe rezultaty:

• zmniejszona ilość dokumentów składanych na papierze,

• zmniejszona liczba złożonych osobiście zeznań PIT,

• zmniejszona ilość wydanych zaświadczeń,

• zwiększona liczba użytkowników, którzy w wyniku realizacji Projektu uzyskają dostęp do

e-usług publicznych,

• uruchomiona usługa elektronicznego dostępu do indywidualnych danych podatkowych (podatkowego konta użytkownika).

Okres realizacji Projektu: 2009 – 2015

Koszt całkowity (zakładany poziom dofinansowania z PO-IG rzędu 85%): 90 444 600 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka