e-Podatki

Switch to desktop

Opis projektu

Celem głównym (strategicznym) Projektu e Rejestracja jest usprawnienie (zoptymalizowanie) procesów rejestracji i ewidencjonowania podatników i płatników.

Cel strategiczny zostanie osiągnięty przez:

1. Uproszczenie obowiązku rejestracyjnego.

2. Zwiększenie efektywności przetwarzania danych identyfikacyjnych.

3. Zapewnienie możliwości ciągłej poprawy jakości danych identyfikacyjnych.

Główne produkty Projektu:

• centralna rejestracja (SI KEP2),

• koncepcja zmian prawnych w zakresie rejestracji i ewidencjonowania podatników i płatników.

Korzyści uzyskane w wyniku realizacji Projektu określone są poprzez poniższe rezultaty:

• zmniejszona ilość składanych zgłoszeń o nadanie numeru NIP,

• zwiększona liczba jednostek administracji podatkowej posiadających dostęp do wszystkich aktualnych danych ewidencyjnych,

• zmniejszona liczba wydawanych decyzji administracyjnych dotyczących ewidencjonowania podatników,

• zmniejszona liczba danych identyfikacyjnych podawana w deklaracjach podatkowych PIT,

• skrócony średni czas nadawania NIP mierzony dla osoby fizycznej zakładającej działalność gospodarczą,

• uruchomiona usługa integracji danych rejestracyjnych/ identyfikacyjnych,

• uruchomiona usługa przetwarzania danych rejestracyjnych/ identyfikacyjnych,

• uruchomiona usługa udostępniania danych identyfikacyjnych.

Okres realizacji Projektu: 2009 – 2013

Koszt całkowity (zakładany poziom dofinansowania z PO-IG rzędu 85%): 40 197 600 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka